Articles

แจ้งนักศึกษา เรื่องปฏิทินภาคฤดูร้อนพิเศษ 2557 ภาคการศึกษาที่1/2557แบบเดิม และภาคการศึกษาที่1/2557ตามกลุ่ม AEC

ดาวน์โหลดที่นี่

 

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม โครงการอบรม IC3 นักศึกษาคนใดที่ยังไม่ได้เข้าอบรม หรือ ไม่ผ่านการอบรม นักศึกษาคนใดสนใจจะเข้าร่วม โครงการดังกล่าว มีอบรมอีกรอบ คือ วันที่ 8-10 เมษายน 57 เวลา 9.00-17.00 ห้องอบรม 1

 

นักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษา และ ขึ้น ทะเบียนบัณฑิต ผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2557 ผ่านเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งให้ต่อไปนี้

Read more: นักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษา และ ขึ้น ทะเบียนบัณฑิต ผ่านเว็บไซต์

You are here: Home