Articles

นักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษา และ ขึ้น ทะเบียนบัณฑิต ผ่านเว็บไซต์

นักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษา และ ขึ้น ทะเบียนบัณฑิต ผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2557 ผ่านเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งให้ต่อไปนี้

 

 

You are here: Home