โปสเตอร์ปริญญานิพนธ์

ข้อกำหนดการทำโปสเตอร์สำหรับโครงงานปริญญานิพนธ์
1. มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. มีชื่อ ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยฯ ตามลำดับ
3. มีชื่อโครงงานปริญญานิพนธ์
4. บรรยายรายละเอียดของโครงงานอย่างย่อ
5. มีรูปผลงานแสดงอย่างชัดเจน
6. ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการส่งต้นฉบับต้องแยกเลเยอร์ด้วย ส่งไฟล์นามสกุล .psd

ขนาดของโปสเตอร์ (หน่วยเป็นพิกเซล)
กว้าง 2591 พิกเซล   สูง 3657 พิกเซล
ความละเอียด Resolution 72 pixels/inch

ดาวน์โหลดโครงต้นฉบับพร้อมโลโก้ 

ตัวอย่างงานโปสเตอร์ปริญญานิพนธ์
    

 


แบบฟอร์มหนังสือราชการที่สำคัญ

ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์เอกสาร
ตัวอย่าง
1
บันทึกข้อความ
-
2
หนังสือราชการภายนอก
-
-
3
ใบรายงานการเบิกเงินค่าเดินทางราชการ
4
ใบรายงานการขอจัดซื้อวัสดุฝึก (สำหรับใช้ในภาควิชา)
-
5
ใบปะหน้าข้อสอบ
-
6
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ ระยะทางไม่เกิน 150 กิโลเมตร 
ไป – กลับ วันเดียวกัน
-
7
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์นอกเวลาราชการ
-
8
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการต่างจังหวัด
-
9
ใบบันทึกประวัตินักศึกษาระดับปริญญาตรี
-


เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

ลำดับ
ชื่อเอกสาร
รหัสเอกสาร
ไฟล์เอกสาร
1
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
SCS001
-
2
แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ของสาขา-ภาควิชา
SCS002
3
แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ของคณะ
SCS003
4
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
การทำนุบำรุงศาสนาศิลปและวัฒนธรรม
-

 


แบบฟอร์มเอกสารวิชาสัมมนา

รหัส
ชื่อเอกสาร
ไฟล์เอกสาร
 หมายเหตุ
01
 คำอธิบายรายวิชา สัมมนา
pdf
 

02

 เอกสารสอบหัวข้อและเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (A01-C01)
 
03
 คู่มือการเขียนปริญญานิพนธ์