กิจกรรม

พระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ 15 - วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย

You are here: Home กิจกรรม พระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556