กิจกรรม


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ 15 - วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับทราบระเบียบข้อขังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอนแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่างๆและเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมใหหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธืระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาโดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ระหว่างวันที่ 07.00-18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 ระหว่างวันที่ 07.00-18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

รุ่นที่ 3 วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2557 ระหว่างวันที่ 07.00-18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท  ปีการศึกษา 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.grad.rmutt.ac.th

ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เดินทางมาเยี่ยม นศ. วิศวฯคอมฯ และ นศ.วิศวฯโยธาในการร่วมบุญช่วยงานพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดบางปลากด คลอง 14 อ.องครักษ์ จ.นครนายก ในวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2557

You are here: Home กิจกรรม