วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  เป้าหมายของภาควิชาฯ (Vision & Mission)

-สร้างวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย รวมทั้งมุ่งเน้นให้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงจากสถานประกอบการ

-มุ่งเน้นในด้านงานวิจัยและการประยุกต์ใช้ในทั้งระดับประเทศและระดับโลก

-เปิดหลักสูตรปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (คอมพิวเตอร์),  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (คอมพิวเตอร์)  และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต

หลักสูตรที่เปิดสอน

 ปัจจุบันภาควิชาเปิดการสอนระดับปริญญาตรี  วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  ใช้ระยะเวลาเรียน  4  ปีและสามารถเรียนจบได้ภายใน  3  ปีกรณีเทียบโอนรายวิชา

หลักสูตรที่เปิดสอน

 ปัจจุบันภาควิชาเปิดการสอนระดับปริญญาตรี  วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  ใช้ระยะเวลาเรียน  4  ปีและสามารถเรียนจบได้ภายใน  3  ปีกรณีเทียบโอนรายวิชา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

          เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับ  ปวช-ไฟฟ้า,  อิเลคทรอนิกส์  ม.6  หรือเทียบเท่าและระดับ  ปวส-เทคนิคคอมพิวเตอร์,  อิเลคทรอนิกส์  ซึ่งสามารถเทียบโอนรายวิชาได้  และมีความสนใจด้านฮาร์ดแวร์  ซอฟท์แวร์  ระบบเครือข่าย  และประมวลผลสัญญาณ

 

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (หลักสูตร พ.ศ.2553)  จำนวน  148  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต

                1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต

                1.2  กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต

                1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  6  หน่วยกิต

                1.4  กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม  1  หน่วยกิต

                1.5  กลุ่มวิชาบูรณาการ  5  หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ  112  หน่วยกิต

                2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  36  หน่วยกิต

                2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ  54  หน่วยกิต

                2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก  15  หน่วยกิต

                2.4  กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ  7  หน่วยกิต

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต

 

คุณสมบัติและความสามารถของผู้สำเร็จการศึกษา

-  สามารถจัดการระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์  ระบบปฏิบัติการ  ระบบเครือข่าย  และระบบฐานข้อมูล

-  รวมทั้งมีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาวงจรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์  ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล  และระบบเครือข่ายได้

-  มีความสามารถในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในอัตราที่สูงและเป็นที่ยอมรับของคณาจารย์ในสถาบันที่นักศึกษาได้เข้าไปศึกษาต่อ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียน

                มีห้องประลองฝีมือทางด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอุปกรณ์ครบครัน  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประลองทางด้านซอฟต์แวร์ไม่ต่ำกว่า  120  ชุด

-อุปกรณ์เครือข่ายสำหรับทดลองการออกแบบและจัดการเครือข่ายแบบต่าง ๆ

-ชุดประมวลสัญญาณต่าง ๆ  ชุดจำลองและออกแบบวงจรดิจิตอล  ชุดทดลอง  แขนหุ่นยนต์  ชุดทดลองและประมวลผลภาพ

 

การฝึกความพร้อมของนักศึกษาก่อนจบการศึกษา

                คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพจึงได้ปรับปรุงระบบการฝึกงานเดิม  จากระยะเวลา  2  เดือนในภาคฤดูร้อนให้เป็น  1  ภาคการศึกษาปกติ  รวมทั้งได้นำแนวทางสหกิจศึกษามาปรับปรุงใช้ในหลักสูตร

 

ค่าเรียนตลอดหลักสูตรโดยประมาณ

                นักศึกษาภาคปกติ  60,000  บาท  และ  100,000  บาทสำหรับนักศึกษาภาคสมทบ

 

โครงการต่าง ๆ  ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

                ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้  ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งสถานประกอบการใกล้เคียงเช่นบุคลากรในสถาบันกองควบคุมโรคติดต่อรวมทั้งจัดอบรมให้กับบุคลากรในต่างประเทศ

 

โครงการ

-  การอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

-  เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาระบบงานโรคเอดส์  และระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อให้กับกรมควบคุมโรคติดต่อ  กระทรวงสาธารณสุข

-  โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  (IPUS  /  RPUS) 

-  โครงการคอมพิวเตอร์แค้มป์สำหรับเยาวชนประจำปี  2548  จำนวน  200  คน

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรม

-  โปรแกรมใช้ในสำนักงาน,  การสร้างโฮมเพจ,  การออกแบบและจัดการระบบฐานข้อมูล  และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ  ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันฯ

-  การอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

-  โปรแกรมประยุกต์ด้านวิศวกรรม  สำหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

You are here: Home ข้อมูลภาควิชา วิสัยทัศน์/พันธกิจ