บุคลากร

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หมายเหตุ : (AT) = @  

ที่
รูป
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทร/อีเมลล์/โอมเพจ/วิชาที่สอน
1
 อ.สมชาติ   หรั่งเจริญ
 Somchart  Rangcharoen

  : 0-2549-3464
  : somchart.r(AT)en.rmutt.ac.th
  : 

 วิชาที่สอน : 
 - Microprocessors and Assembly Language
 - Software Engineering
 - Computer programming 

2
 ดร.สุทินัน  พรอนุรักษ์
 Dr.Sutinun 
 Pronanuluck
 

  : 0-2549-3464
  : sutinun.p(AT)en.rmutt.ac.th
  : 

 วิชาที่สอน : 
 - Computer programming
 - Operating Systems 
 - Computer Organization and Assembly Languages

3

 ดร.วินัย   วิชัยพาณิชย์
 Dr.Winai  
 Wichaipanitch

  : 0-2549-3617
  : winai.w(AT)en.rmutt.ac.th
  : 

 วิชาที่สอน : 
 -  Computer programming
 - System Analysis and Design
 - Information System Analysis and Design
 - Java programming 

4
 ผศ.วัฒนา  พันธ์ลำเจียก
 Asst.Prof.
 Wattana Punlumjeak

  : 0-2549-3467 
  : wattana,p(AT)en.rmutt.ac.th
  : 

 วิชาที่สอน : 
 - Software Engineering
 - Computer programming

 ผศ.อิฐอารัญ  ปิติมล
 Asst.Prof.
 It-arun Pitimon

  : 0-2549-3466
  : itarun.p(AT)en.rmutt.ac.th
  : 

 วิชาที่สอน : 
 - ลาศึกษาต่อปริญญาเอก

6
 อ.พัฒณ์รพี  สุนันทพจน์
 Patrapee Sunantapot

  : 0-2549-3466
  : patrapee.s(AT)en.mutt.ac.th
  : 

 วิชาที่สอน : 
 - Database  Systems
 - System Analysis and Designs
 - Computer programming

7
 อ.วีระ   คมปรียารัตน์
 Weera Kompreyarat

  : 0-2549-3464
  : weera.k(AT)en.rmutt.ac.th
  :http://teacher.en.rmutt.ac.th/weera.k

 วิชาที่สอน : 
 - Advanced Computer Programming
 - Software Computer Laboratory
 - Special Problems in Computer software

8

 ดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล
 Dr. Kittiwann
 Nimkerdphol

  : 0-2549-3467 
  : kittiwann.n(AT)en.rmutt.ac.th
  : http://web.en.rmutt.ac.th/ktw/

 วิชาที่สอน : 
 - Computer programming
 - Signal and system Analysis
- Computer Hardware Laboratory

9
 อ.ณัชติพงศ์ อูทอง
 Nuchtiphong Ou-thong

  : 0-2549-3467 
  : nuchtiphong.o(AT)en.rmutt.ac.th
  :http://teacher.en.rmutt.ac.th/nuchtiphong.o

 วิชาที่สอน : 
 - Advanced Digital System Design 
 - Hardware Computer Laboratory

10
 อ.มาโนช   ประชา
 Manoch Pracha
  : 0-2549-3467
  : manoch.p(AT)en.rmutt.ac.th
  : http://web.en.rmutt.ac.th/manoch/

 วิชาที่สอน : 
 - Discrete Mathematics
 - Computer programming
11
ดร.ศิริชัย เตรียมล้ำเลิศ
 Dr.Sirichai Triamlumlerd

  : 0-2549-3467
  : sirichai.t(AT)en.rmutt.ac.th
  : 

 วิชาที่สอน : 
 - Computer programming
 - Object Oriented programming

12
Mr.Deachrut
 อ.เดชรัชต์  ใจถวิล
 Deachrut Jaithavil

  : 0-2549-3467 
  : deachrut.j(AT)en.rmutt.ac.th
  : http://teacher.en.rmutt.ac.th/deachrut.j

 วิชาที่สอน : 
 - Computer programming
 - Advanced Topics in Computer Software

13  อ.วีระชัย  แย้มวจี
 Weerachai Yaemvachi

  : 0-2549-3466
  : weerachai.y(AT)en.rmutt.ac.th
  : http://www.en.rmutt.ac.th/weerachai.y

   ประวัติการศึกษา : 
 • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
 อ.เจษฎา   อรุณฤกษ์
 Jedsada Arunruerk

  : 0-2549-3467
  : jedsada.a(AT)en.rmutt.ac.th
  : 

   ประวัติการศึกษา : 
 • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 วิชาที่สอน : 
 - Computer Architecture and Organization
 - Computer Engineering Laboratory
 - Computer programming

 

15
 อ.นชิรัตน์  ราชบุรี
 Nachirat Rachburee

  : 0-2549-3467 
  : nachirat.r(AT)en.rmutt.ac.th
  :http://teacher.en.rmutt.ac.th/nachirat.r

 วิชาที่สอน : 
 - Data Structure and Algorithms 
 - Computer programming

16

 อ.สมรรถชัย  จันทรัตน์
 Samatachai Jantarat

  : 0-2549-3467
  : samatachai.j(AT)en.rmutt.ac.th
  : http://teacher.en.rmutt.ac.th/samatachai.j

   ประวัติการศึกษา : 
 • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 วิชาที่สอน : 
 - Digital Logics and Circuits 
 - Computer programming

 

17
 อ.สิทธิ   รักถนอม
  Sitti  Rugtanom

  : 0-2549-3467
  : sitti.r(AT)en.rmutt.ac.th
  : http://www.facebook.com/#!/sitti.rugtanom

วิชาที่สอน : 
 - Java Programming
 - Basic Electronics for Computer Eng.
 - Computer Engineering Lab.
 - Computer Engineering Seminar

18
 ดร.พฤศยน   นินทนาวงศา
Dr.Prusayon Nintanavongsa 

  : 0-2549-3467
  : prusayon.n(AT)en.rmutt.ac.th
  : http://teacher.en.rmutt.ac.th/prusayon

วิชาที่สอน : 
 - Data Communications

19
 อ.ธนสิน บุญนาม
Thanasin Bunnam 

  : 0-2549-3467
  : thanasin.b(AT)en.rmutt.ac.th
  : 

วิชาที่สอน : 
 - Basic Electronics for Computer Eng.เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1
 ดวงเดือน สาทพุ่ม
 Duangduen Satpum
 ตำแหน่ง : 
 นักวิชาการ 
  : 0-2549-3469
  : duangduen.s(AT)en.rmutt.ac.th
  :http://www.facebook.com/#!/jeab.naka.9277
2
 ชุติกาญจน์ แก่นเพ็ชร
 Chutikan Kanphat
 ตำแหน่ง : 
 เจ้าพนักงานธุรการ 
  : 0-2549-3460
  : airaya.k(AT)en.rmutt.ac.th
  : http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100002631595535
3
 วิริยะ  กล่อมเกลี้ยง
 Wiriya KlomKiang
 ตำแหน่ง : 
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
  : 0-2549-3463/3460
 : wiriya.k(AT)en.rmutt.ac.th
  :
4
 ณัฐวุฒิ  กุณพันธ์
 Nuttawut Kunpan
 ตำแหน่ง : 
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
  : 0-2549-3463/3460
 : nuttawut.k(AT)en.rmutt.ac.th
  : 
5
 วุฒิพันธ์  เพ็งอุ่น
 Wuttipan Pengoun
 ตำแหน่ง : 
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
  : 0-2549-3463/3460
 : wuttipan.p(AT)en.rmutt.ac.th
  : 
6
 วิมล   เหมะธุลิน
 Wimol Hematulin
 ตำแหน่ง : 
 พนักงานบริการ 

  : 0-2549-3460
 : mol_25( (AT)hotmail.com
 : 

 

You are here: Home ข้อมูลภาควิชา บุคลากร