คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   

อ.พัฒณ์รพี สุนันทพจน์ 
หัวหน้าภาควิชาฯ 
   
         

 
อ.วีระชัย แย้มวจี
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร

 


ดร.ศิริชัย เตรียมล้ำเลิศ
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ

 


อ.เจษฎา อรุณฤกษ์
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานักศึกษา

         
   

  
อ.วีระ คมปรียารัตน์
หัวหน้าธุรการภาควิชาฯ

 
         

 

You are here: Home ข้อมูลภาควิชา คณะกรรมการบริหาร