หลักสูตร

 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)

ชื่อภาษาไทย       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering (Computer Engineering).

ดาวน์โหลด

 

You are here: Home หลักสูตร ปริญญาตรี หลักสูตร