การรับสมัคร

รายละเอียดการรับสมัครและการเข้าศึกษาต่อ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่
หลักสูตร/รายละเอียด
จำนวนที่รับ
วิชา
ที่สอบ
แผนการ
ศึกษา
ปกติ
สมทบ
1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ภาคปกติ 4 ปี 
รับสมัครวุฒิ    
        ปวช. ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์
        ม.6   (วิทย์-คณิตย์) หรือกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ภาคปกติ 4 ปี ยังรับจากการสอบ Admissions
ปีการศึกษา 2551 ที่ผ่านมา
คะแนนสูงสุดคือ 5,730 คะแนน 
คะแนนต่ำสุดคือ 5,464 คะแนน

20
-
 
2
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ภาคปกติ 3 ปี / ภาคสบทบ 3 ปีครึ่ง
รับสมัครวุฒิ 
        ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
                ช่างอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์ 
                ช่างอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร 
                ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
30
40
 
ปกติ

สบทบ
 

การจัดการเรียนการสอน
ปกติ   จัดการเรียนการสอนในเวลาราชกร
สมทบ จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ
        วันจันทร์-วันศุกร์    เวลา 17.00-21.00 น.
        วันเสาร์-วันอาทิตย์  เวลา 08.00-21.00 น.

       
หมายเหตุ 
รายละเอียดวิชาที่สอบนี้ เป็นรายละเอียดของการสอบเข้าในปีการศึกษา 2551 
การสมัครสอบเข้าปี 2552 อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
จากคู่มือการสอบเข้าประจำปี 2552 

เริ่มขายใบสมัคร 
ประมาณเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โทร. 0-2549-3600-23
  เว็ปไซต์ : http://www.rmutt.ac.th
You are here: Home หลักสูตร ปริญญาตรี การรับสมัคร