ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์

บ้านเลขที่:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถนนรังสิต-นครนายก คลองหก
ธัญบุรี ปทุมธานี
ประเทศไทย
12110

เบอร์โทรศัพท์: 02 549 3460
แฟกซ์: 02 549 3462
การติดต่อ
 

 

 

 

ภาควิชาฯ มีผลงานวิจัยและโครงงานนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ ทั้งทางด้านการพัฒนาซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ และหุ่นยนต์แบบต่างๆ เช่น ชนะการประกวดการแข่งขันพัฒนาเกมส์ ซึ่งจัดโดยเนคเทค โครงการคลังสินค้าอัตโนมัติซึ่งได้รับทุนจาก สกว. ระบบ Car positioning ผ่านระบบ GIS โครงงานนักศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารผ่านระบบเครือข่าย เครื่องตรวจสอบความขาวของข้าว ซอฟแวร์อำนวยความสะดวกในสำนักงานต่างๆ

 

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หมายเหตุ : (AT) = @  

ที่
รูป
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทร/อีเมลล์/โอมเพจ/วิชาที่สอน
1
 อ.สมชาติ   หรั่งเจริญ
 Somchart  Rangcharoen

  : 0-2549-3464
  : somchart.r(AT)en.rmutt.ac.th
  : 

 วิชาที่สอน : 
 - Microprocessors and Assembly Language
 - Software Engineering
 - Computer programming 

2
 ดร.สุทินัน  พรอนุรักษ์
 Dr.Sutinun 
 Pronanuluck
 

  : 0-2549-3464
  : sutinun.p(AT)en.rmutt.ac.th
  : 

 วิชาที่สอน : 
 - Computer programming
 - Operating Systems 
 - Computer Organization and Assembly Languages

3

 ดร.วินัย   วิชัยพาณิชย์
 Dr.Winai  
 Wichaipanitch

  : 0-2549-3617
  : winai.w(AT)en.rmutt.ac.th
  : 

 วิชาที่สอน : 
 -  Computer programming
 - System Analysis and Design
 - Information System Analysis and Design
 - Java programming 

4
 ผศ.วัฒนา  พันธ์ลำเจียก
 Asst.Prof.
 Wattana Punlumjeak

  : 0-2549-3467 
  : wattana,p(AT)en.rmutt.ac.th
  : 

 วิชาที่สอน : 
 - Software Engineering
 - Computer programming

 ผศ.อิฐอารัญ  ปิติมล
 Asst.Prof.
 It-arun Pitimon

  : 0-2549-3466
  : itarun.p(AT)en.rmutt.ac.th
  : 

 วิชาที่สอน : 
 - ลาศึกษาต่อปริญญาเอก

6
 อ.พัฒณ์รพี  สุนันทพจน์
 Patrapee Sunantapot

  : 0-2549-3466
  : patrapee.s(AT)en.mutt.ac.th
  : 

 วิชาที่สอน : 
 - Database  Systems
 - System Analysis and Designs
 - Computer programming

7
 อ.วีระ   คมปรียารัตน์
 Weera Kompreyarat

  : 0-2549-3464
  : weera.k(AT)en.rmutt.ac.th
  :http://teacher.en.rmutt.ac.th/weera.k

 วิชาที่สอน : 
 - Advanced Computer Programming
 - Software Computer Laboratory
 - Special Problems in Computer software

8

 ดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล
 Dr. Kittiwann
 Nimkerdphol

  : 0-2549-3467 
  : kittiwann.n(AT)en.rmutt.ac.th
  : http://web.en.rmutt.ac.th/ktw/

 วิชาที่สอน : 
 - Computer programming
 - Signal and system Analysis
- Computer Hardware Laboratory

9
 อ.ณัชติพงศ์ อูทอง
 Nuchtiphong Ou-thong

  : 0-2549-3467 
  : nuchtiphong.o(AT)en.rmutt.ac.th
  :http://teacher.en.rmutt.ac.th/nuchtiphong.o

 วิชาที่สอน : 
 - Advanced Digital System Design 
 - Hardware Computer Laboratory

10
 อ.มาโนช   ประชา
 Manoch Pracha
  : 0-2549-3467
  : manoch.p(AT)en.rmutt.ac.th
  : http://web.en.rmutt.ac.th/manoch/

 วิชาที่สอน : 
 - Discrete Mathematics
 - Computer programming
11
ดร.ศิริชัย เตรียมล้ำเลิศ
 Dr.Sirichai Triamlumlerd

  : 0-2549-3467
  : sirichai.t(AT)en.rmutt.ac.th
  : 

 วิชาที่สอน : 
 - Computer programming
 - Object Oriented programming

12
Mr.Deachrut
 อ.เดชรัชต์  ใจถวิล
 Deachrut Jaithavil

  : 0-2549-3467 
  : deachrut.j(AT)en.rmutt.ac.th
  : http://teacher.en.rmutt.ac.th/deachrut.j

 วิชาที่สอน : 
 - Computer programming
 - Advanced Topics in Computer Software

13  อ.วีระชัย  แย้มวจี
 Weerachai Yaemvachi

  : 0-2549-3466
  : weerachai.y(AT)en.rmutt.ac.th
  : http://www.en.rmutt.ac.th/weerachai.y

   ประวัติการศึกษา : 
 • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
 อ.เจษฎา   อรุณฤกษ์
 Jedsada Arunruerk

  : 0-2549-3467
  : jedsada.a(AT)en.rmutt.ac.th
  : 

   ประวัติการศึกษา : 
 • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 วิชาที่สอน : 
 - Computer Architecture and Organization
 - Computer Engineering Laboratory
 - Computer programming

 

15
 อ.นชิรัตน์  ราชบุรี
 Nachirat Rachburee

  : 0-2549-3467 
  : nachirat.r(AT)en.rmutt.ac.th
  :http://teacher.en.rmutt.ac.th/nachirat.r

 วิชาที่สอน : 
 - Data Structure and Algorithms 
 - Computer programming

16

 อ.สมรรถชัย  จันทรัตน์
 Samatachai Jantarat

  : 0-2549-3467
  : samatachai.j(AT)en.rmutt.ac.th
  : http://teacher.en.rmutt.ac.th/samatachai.j

   ประวัติการศึกษา : 
 • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 วิชาที่สอน : 
 - Digital Logics and Circuits 
 - Computer programming

 

17
 อ.สิทธิ   รักถนอม
  Sitti  Rugtanom

  : 0-2549-3467
  : sitti.r(AT)en.rmutt.ac.th
  : http://www.facebook.com/#!/sitti.rugtanom

วิชาที่สอน : 
 - Java Programming
 - Basic Electronics for Computer Eng.
 - Computer Engineering Lab.
 - Computer Engineering Seminar

18
 ดร.พฤศยน   นินทนาวงศา
Dr.Prusayon Nintanavongsa 

  : 0-2549-3467
  : prusayon.n(AT)en.rmutt.ac.th
  : http://teacher.en.rmutt.ac.th/prusayon

วิชาที่สอน : 
 - Data Communications

19
 อ.ธนสิน บุญนาม
Thanasin Bunnam 

  : 0-2549-3467
  : thanasin.b(AT)en.rmutt.ac.th
  : 

วิชาที่สอน : 
 - Basic Electronics for Computer Eng.เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1
 ดวงเดือน สาทพุ่ม
 Duangduen Satpum
 ตำแหน่ง : 
 นักวิชาการ 
  : 0-2549-3469
  : duangduen.s(AT)en.rmutt.ac.th
  :http://www.facebook.com/#!/jeab.naka.9277
2
 ชุติกาญจน์ แก่นเพ็ชร
 Chutikan Kanphat
 ตำแหน่ง : 
 เจ้าพนักงานธุรการ 
  : 0-2549-3460
  : airaya.k(AT)en.rmutt.ac.th
  : http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100002631595535
3
 วิริยะ  กล่อมเกลี้ยง
 Wiriya KlomKiang
 ตำแหน่ง : 
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
  : 0-2549-3463/3460
 : wiriya.k(AT)en.rmutt.ac.th
  :
4
 ณัฐวุฒิ  กุณพันธ์
 Nuttawut Kunpan
 ตำแหน่ง : 
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
  : 0-2549-3463/3460
 : nuttawut.k(AT)en.rmutt.ac.th
  : 
5
 วุฒิพันธ์  เพ็งอุ่น
 Wuttipan Pengoun
 ตำแหน่ง : 
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
  : 0-2549-3463/3460
 : wuttipan.p(AT)en.rmutt.ac.th
  : 
6
 วิมล   เหมะธุลิน
 Wimol Hematulin
 ตำแหน่ง : 
 พนักงานบริการ 

  : 0-2549-3460
 : mol_25( (AT)hotmail.com
 : 

 

คณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   

อ.พัฒณ์รพี สุนันทพจน์ 
หัวหน้าภาควิชาฯ 
   
         

 
อ.วีระชัย แย้มวจี
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร

 


ดร.ศิริชัย เตรียมล้ำเลิศ
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ

 


อ.เจษฎา อรุณฤกษ์
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานักศึกษา

         
   

  
อ.วีระ คมปรียารัตน์
หัวหน้าธุรการภาควิชาฯ

 
         

 

 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)

ชื่อภาษาไทย       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering (Computer Engineering).

ดาวน์โหลด

 

You are here: Home หลักสูตร